Prechodný pobyt pre cudzincov na území SR

Prechodný pobyt na účel zamestnania

Prechodný pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na účel zamestnania udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti, na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.

Prechodný pobyt na účel zamestnania udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti aj štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na základe povolenia na zamestnanie alebo štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, u ktorého sa nevyžaduje povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.

Policajný útvar udelí prechodný pobyt na účel zamestnania na predpokladaný čas zamestnania, najviac však na dva roky.

Prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania môže policajný útvar udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny po splnení podmienok najviac na 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Prechodný pobyt na účel štúdia

Prechodný pobyt na účel štúdia udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý

a) je žiakom strednej školy,

b) je poslucháčom jazykovej školy,

c) je študentom vysokej školy, alebo

d) sa zúčastňuje jazykovej alebo odbornej prípravy k štúdiu na vysokej škole, ktorá je organizovaná vysokou školou v Slovenskej republike.

Policajný útvar udelí prechodný pobyt na účel štúdia na predpokladaný čas štúdia, najviac však na šesť rokov.

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému policajný útvar udelí prechodný pobyt na účel štúdia, môže počas prechodného pobytu podnikať.

Prechodný pobyt na účel podnikania

Prechodný pobyt na účel podnikania udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý

a) podniká alebo bude podnikať na území Slovenskej republiky ako fyzická osoba, alebo

b) koná alebo bude konať v mene obchodnej spoločnosti alebo družstva a nie je v pracovnoprávnom vzťahu.

Policajný útvar udelí prechodný pobyt na účel podnikania na predpokladaný čas podnikania, najviac však na tri roky.

Prechodný pobyt na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl

Prechodný pobyt na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl udelí policajný útvar štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý je príslušníkom civilnej zložky vysielajúceho štátu a ktorý je v službách týchto ozbrojených síl, najviac na päť rokov.

Prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja

Prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý vykonáva výskum alebo vývoj na základe dohody o hosťovaní, na čas potrebný na dosiahnutie jeho účelu, najviac však na dva roky. Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému policajný útvar udelí prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja, môže podnikať.

Prechodný pobyt Slováka žijúceho v zahraničí

Prechodný pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí, udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti.

Policajný útvar udelí prechodný pobyt podľa na päť rokov.

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt, môže podnikať.

Prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny

Prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý je

a) rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny s prechodným pobytom alebo s trvalým pobytom,

b) príbuzným v priamom vzostupnom rade azylanta mladšieho ako 18 rokov, alebo

c) závislou osobou podľa medzinárodnej zmluvy.

Za rodinného príslušníka štátneho príslušníka tretej krajiny sa považuje

a) manžel, ak manželia majú najmenej 18 rokov,

b) slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny a jeho manžela,

c) jeho slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov,

d) slobodné dieťa jeho manžela mladšie ako 18 rokov,

e) jeho nezaopatrené slobodné dieťa staršie ako 18 rokov alebo nezaopatrené slobodné dieťa staršie ako 18 rokov jeho manžela, ktoré sa o seba nedokáže postarať z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu,

f) jeho rodič alebo rodič jeho manžela, ktorý je odkázaný na jeho starostlivosť, a v krajine, odkiaľ prichádza, nepožíva náležitú rodinnú podporu.

Prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny sa udeľuje do skončenia platnosti pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ku ktorému si štátny príslušník tretej krajiny uplatňuje právo na zlúčenie rodiny, najviac však na päť rokov.

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, môže podnikať.

Prechodný pobyt osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte

Prechodný pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte, udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti a

a) podniká na území Slovenskej republiky,

b) je zamestnaný na území Slovenskej republiky,

c) študuje na škole v Slovenskej republike,

d) vykonáva činnosť uvedenú v § 25 alebo § 26, alebo

e) je rodinným príslušníkom podľa § 27 ods. 2 štátneho príslušníka tretej krajiny podľa písmen a) až d) a rodina už existovala v inom členskom štáte, ktorý štátnemu príslušníkovi tretej krajiny priznal

postavenie osoby s dlhodobým pobytom.

Policajný útvar udelí prechodný pobyt na čas potrebný na dosiahnutie jeho účelu, najviac však na päť rokov.

Prechodný pobyt na účel štúdia

Prechodný pobyt na účel štúdia udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý

a) je žiakom strednej školy,

b) je poslucháčom jazykovej školy,

c) je študentom vysokej školy, alebo

d) sa zúčastňuje jazykovej alebo odbornej prípravy k štúdiu na vysokej škole, ktorá je organizovaná vysokou školou v Slovenskej republike.

Policajný útvar udelí prechodný pobyt na účel štúdia na predpokladaný čas štúdia, najviac však na šesť rokov.

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému policajný útvar udelí prechodný pobyt na účel štúdia, môže počas prechodného pobytu podnikať.